Privatskolor... citat av mig själv ;-)

onsdag 30 september 2009 ·

Detta sa jag på KF senast angående mål för skolan...

"Skolverket kom nyligen med en rapport och slutsatser efter en kartläggning där flera grunder till de allt sämre resultaten i den svenska skolan togs upp. Segregering, decentralisering, differentiering och individualisering … är de företeelser som skolverket ser som anledningen till det drastiska raset i naturvetenskapliga ämnen som började på 90-talet.

Kommunaliseringen var väl en rätt väntad punkt. För mig var också privatskolornas segregerande effekt och de negativa konsekvenser det får inte heller någon nyhet. Likaså den trend med särlösningar för under- eller överpresterande elever....

dvs... segregation oavsett om det är mellan skolor eller inom skolor har kraftigt negativa effekter för totalresultatet.

I Strängnäs är den segregerande effekten av de privatskolor vi har tydlig.

Elever på Asken hade föräldrar med 2,5 i utbildning vårterminen 2008 och Montisoriskolan hade 2,4 enligt underlaget i skolverkets mindre lyckade Salsa-modell. De geografiskt närliggande Paulinska och Karinslund hade 2,1.

2 är gymnasium och 3 är fyraårigt gymnasium eller minst 20 p på högskola. Hur stor andel som har mer än 20p högskola... dvs vad jag skulle kalla riktiga akademiker framgår inte av statistiken.

Den ”elevledda” undervisningen verkar man tidigare totalt bortsetts ifrån när man konsekvensanalyserat effekten av privatskoleutbyggnaden. Den nytta svagare elever har av att ha en elev som kan mer i bänken bredvid är större än vad man verkar ha trott.

Jag hävdar också att om starkare elever hjälper svagare så startar de en kedjereaktion som frigör mer resurser för läraren att hjälpa de starkare eleverna. Då tjänar alla på det och det system vi har nu har tydligt sänkt alla, även de högpresterande.

Jag vill även lyfta fram betygens klassinterna segregation. Där vissa elevers fokus på bra betyg går ut över deras klasskamraters behov av elevledd undervisning.

Syftet och målet med den kommunala utbildningsverksamheten måste vara att ge alla barn och ungdomar tillräckliga kunskaper och en stabil grund att stå på. Det är viktigt för individer och för samhället. I en sådan skola finns det inget utrymme för privatskolor, elevpeng, fritt skolval etc."

3 kommentarer:

Mats Werner sa...
30 september 2009 22:39  

Varför ställer Du inte den enda relevanta frågan i Ditt resonemang: Varför är det bara föräldrar med X antal poäng och över som väljer sin skola?
Är inte föräldrar med under X antal poäng intresserade av sina barns skolgång?

DET är den enda relevanta frågan!

Ebbe Ollman sa...
1 oktober 2009 02:34  

En akademiker har generellt högre lön och oftare ett arbete där man kan välja sin arbetstid efter sin familjesituation. Med högre inkomst i familjen kan man också klara av merkostnader som hänger ihop med barnens skolsituation på ett lättare sätt. Arbetare har sällan den möjligheten.

Unknown sa...
1 oktober 2009 06:32  

--- :: ---

Sen är det ju så att föräldrar med lång akademisk karriär tenderar till att vara mer positivt inställda till skolan generellt sett och mer insatta i skillnaderna mellan olika skolor. Då är sannolikheten större att barnen kommer in i skolkön tidigare.

Flest träffar senaste månaden

Populära inlägg