Landstingsfullmäktige... ska man skratta eller gråta?

tisdag 20 oktober 2009 ·

Landstingsfullmäktige var lika förvirrande och lika demokratiskt utmanande som vanligt... Denna gång blev det ännu värre på förvirringsfronten eftersom vår ersättare fick hoppa in för ex-V Ann Berglund så jag fick komma dit som ersättarens ersättare... med 20 timmars förvarning och inga handlingar (de fick jag när jag kom dit).

Den demokratiska utmaningen denna gång var när två återremissyrkanden skulle hanteras samtidigt. Hemma i Strängnäs så gör ju normalt ordföranden så att han på eget bevåg antingen slår ihop förslagen eller som jag uppfattat ibland återremitterar med alla förslag till motivering enskilt.

Det som hände nu var att ordföranden ville att man skulle rösta om vilken motivering som skulle gälla, med resultatet att majoriteten röstade på vårt förslag. Då ville moderaterna att omröstningen skulle göras om och endast de som röstat för återremiss skulle få rösta... vilket gjordes... men sen protesterade ledamöter från majoriteten att de också var ledamöter och ville rösta. Efter lite ajournering och lagtolkning så kom man fram till att det var det återremissförslag som fått flest röster vid återremissomröstningen som skulle vinna... hur sjutton visste man det? Är det partipiskaprincipen som gäller? Samtliga ledamöter från M, KD och C måste tycka att deras motivering var bäst? Så blev det iallafall och M, KD, C motiveringen följde med återremissen. Är detta praktisk parlamentarisk demokrati på hög eller låg nivå?

Hur ska man egentligen tolka kommunallagens text? Detta var ingen bra tolkning.


36 § Ett ärende ska bordläggas eller återremitteras, om det
begärs av minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna.
Enkel majoritet krävs dock om ärendet tidigare bordlagts eller
återremitterats på begäran av en minoritet.

För bordläggning eller återremiss i fråga om val krävs enkel
majoritet.

Motiveringen till ett beslut om återremiss ska bestämmas av de
ledamöter som begärt återremittering.

Vid flera motiveringar får ordföranden pröva vilken motivering
som biträds av minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna.
Lag (2009:48).


Som jag läser detta så ska ordföranden ställa proposition på varje enskilt återremissyrkande och se vilken som fått över 1/3... sossarna skulle ha fått rösta kring motiveringen, men sen avstått det när de istället röstade för att ärendet skulle avgöras idag.

1 kommentarer:

Dag Bremberg sa...
20 oktober 2009 23:24  

Lagtexten är oklar och det var faktiskt propositionen också. Det var nog så att regeringens utredare inte riktigt förstod hur det går till i praktiken i kommuner o landsting.
Lagregeln kan tolkas som att endast en motivering ska antas och att att förslagen ska ställas emot varandra. Men det skulle ju innebära stor risk att de som vill ha återremiss röstade emot varandra så att de inte fick ihop en tredjedel för ett förslag. Effekten blir då att man alltid tvingas ajournera och prata ihop sig.
En förnuftigare tillämpning är att varje återremissyrkande med motivering som får 1/3 av rösterna ska anses bifallet. Det är ju inget större problem att hantera flera motiveringar.

Flest träffar senaste månaden

Populära inlägg