Skolinspektionen nästa?

måndag 5 juli 2010 ·

Nu tror jag att jag förstår...

Se först detta inlägg om du inte läst det, annars greppar du nog inte hela detta inlägg.

Anledningen till att stödet till barn med särskilda behov nu skärs ned är detta stycke text i ett tjänsteutlåtande i BUN §204 från november 2009...

"Totalt 18,7 miljoner kronor fördelas enligt ”salsa-modellen” för 2010 jämfört med 13,9 mkr 2009. En omfördelning har gjorts inom likvärdighetsgarantin så att medel fördelade efter SALSA-modellen ökats med ca 5 mkr i förhållande till 2009 års budget och den individuellt sökbara delen har minskat med motsvarande belopp."
Det betyder alltså en sänkning av den individrelaterade likvärdighetsgarantin till 7 miljoner för 2009, 40% alltså. I kombination med att antal ansökningar verkar vara några fler så blir alltså konsekvensen att resurserna dras ned med 50%... i Hannes fall från heltidsstöd till halvtidsstöd.

Har majoriteten fattat detta?!

Det betyder i praktiken att en skola som har många barn med särskilda behov, som inte är socioekonomiskt kopplade (dvs dålig kostnadstäckning från Salsa), inte får täckning för det extra stödbehov barnen har. Det blir alltså en konkurrenssituation mellan de "normala" barnen och barnen med särskilda behov. I Hannes fall så skedde prioriteringen alltså till hans nackdel.

Detta är dock inte det värsta...

Det värsta är att det enligt muntlig uppgift från Lars Borg på Resurscentrum inte finns något dokumenterat bedömningsunderlag. Det som finns är enhetens ansökan och sedan en sammanställning över vilka resurser enheterna fått för respektive barn. De mellansteg som måste finnas (möten? tjänstemannautredningar? etc? )saknar dokumentation. Hur rättsäkert är det?

Uppfylls skollagens kap 2a 3§ om man gör en relativ fördelning av stöd till enskilda barn för att hålla budget?

Så om jag ska förstå varför Hannes inte bedömdes behöva heltidstöd, t.ex. i jämförelse med barn med koncentrationssvårigheter (möjlig ADHD)så måste jag begära ut samtliga ansökningar från enheterna, detaljstudera dessa och försöka förstå hur man gjort bedömningen. Teoretiskt och praktiskt omöjligt, samt moraliskt tveksamt.

Jag ska fundera på detta under veckan men nu lutar jag åt en anmälan till Skolinpektionen, både i Hannes specifika fall gällande bristfälligt underlag (ingen kontakt med oss och inte heller Habiliteringen verkar det som) och pga bristande rättssäkerhet/transparens i bedömningsarbetet.

Jag har ju en tradition att bygga på (JÄMO-anmälde kommunen för några år sedan pga bristande jämställdhetsarbete)... ;-)

Flest träffar senaste månaden

Populära inlägg