Nätdebatt med SD, lärdomar

tisdag 21 juni 2011 ·

Jag roade mig härom månaden med att nätdebattera med SD (och deras åtminstone åsiktsmässigt sympatiserande) i kommentahttp://www.blogger.com/img/blank.gifrsfälten till ett svar i en tidningsdebatt med SD:s lokala företrädare.

Det var något av ett test för att se om det är så svårt att debattera invandrarpolitik med SD, utifrån deras argument, som mänga hävdar. Slutsatsen är väl att det är inte svårt att debattera med SD, deras fixering vid invandrarpolitiken som ett problem gör att de lätt tappar bort sig i argumenten. I ärlighetens namn gäller samma sak oss fast åt andra hållet. Det är en insikt jag fått av debatten.

Vad är då grundfrågorna?
[Nedan länkar jag hej vilt till diverse sidor och rapporter. Alla är användbara men jag har kanske inte alltid varit så noggrann när jag valt länkande ord/stycke]

Vilka är ”riktiga flyktingar”?

SD envisas med att använda nyspråk och egna definitioner när de debatterar. Det gör att de kan säga saker som att ”Vi är inte emot flyktingmottagande” eller att man inte vill stänga ute personer med skyddsbehov och i samma andetag säga att flyktingmottagandet ska minska för att det kostar för mycket pengar. SD har infört begreppet ”riktiga flyktingar” för att exkludera alla de som SD påstår får asyl utan att ha skäl för det. Detta är dock en position som de när man pressar dem får mycket svårt att hålla, definiera eller förklara.

Therese Borg (SD, Eskilstuna, vice ordf kvinnoförbundet) hävdade i en kommentar på en annan artikel att de baserar sig på det som Migrationsverket kallar just ”flyktingar”. Med detta antar jag att hon menar konventionsflyktingar samt kvotflyktingar då dessa blir summan hon angav (se även migrationsverkets översiktliga statistik där definitionen ”flykting” ser ut att användas för kvotflyktingar). Annars använder Migrationsverket i statistiken begreppen; Asyl - Konventionsflyktingar, Asyl - Skyddsbehövande, Asyl - Synnerligt ömmande omständigheter, Asyl - Tidsbegränsat tillstånd samt Kvotflyktingar.

Varför tycker då SD att UNHCR:s ibland gruppvisa deklarationer om ”flyktingsskap” är säkrare och bättre än migrationsverkets individuella bedömning? Troligen helt enkelt för att det gör det enklare att inte framstå som flyktingfientlig och samtidigt kraftigt begränsa möjligheterna till asyl i Sverige. Skillhttp://www.blogger.com/img/blank.gifnaden på vad som är en flykting enligt FN:shttp://www.blogger.com/img/blank.gif definition och vad som är en person med skyddsbehov är hårfin.

Definitionen enligt FN konventionerna från 1950/51 och 1967:
Paragraph 6B: “Any other person who is outside the country of his [or her] nationality or, if he [or she] has no nationality, the country of his [or her] former habitual residence, because he [or she] has or had well-founded fear of persecution by reason of his [or herhttp://www.blogger.com/img/blank.gif] race, religion, nationality or political opinion and is unable or, because of such fear, is unwilling to avail him [or her]self of the protection of the government of the country of his [or her] nationality, or, if he [or she] has no nationality, to return to the country of his [or her] former habitual residence.”

Definitionen enligt Utlänningslagen..
1 § Med flykting avses i denna lag en utlänning som befinner sig utanför det land som utlänningen är medborgare i, därför att han eller hon känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning eller på grund av kön, sexuell läggning eller annan tillhörighet till en viss samhällsgrupp, och inte kan, eller på grund av sin fruktan inte vill, begagna sig av detta lands skydd. [dvs i princip en översättning av ovan]

Detta gäller oberoende av om det är landets myndigheter som är ansvariga för att utlänningen riskerar att utsättas för förföljelse eller om dessa inte kan antas erbjuda trygghet mot förföljelse från enskilda.

Som flykting ska även anses en utlänning som är statslös och som av samma skäl som anges i första stycket befinner sig utanför det land där han eller hon tidigare har haft sin vanliga vistelseort, och inte kan, eller på grund av sin fruktan inte vill, återvända dit.

...och de som SD anser inte ska omfattas: (någon som ser en avgörande skillnad? Är inte det som anges nedan i princip ett förtydligande av vad som menas med ”förföljelse”?)

2 § Med alternativt skyddsbehövande avses i denna lag en utlänning som i andra fall än som avses i 1 § befinner sig utanför det land som utlänningen är medborgare i, därför att
1. det finns grundad anledning att anta att utlänningen vid ett återvändande till hemlandet skulle löpa risk att straffas med döden eller att utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, eller som civilperson löpa en allvarlig och personlig risk att skadas på grund av urskillningslöst våld med anledning av en yttre eller inre väpnad konflikt, och
2. utlänningen inte kan, eller på grund av sådan risk som avses i 1 inte vill, begagna sig av hemlandets skydd.

Första stycket 1 gäller oberoende av om det är landets myndigheter som är ansvariga för att utlänningen löper sådan risk som där avses eller om dessa inte kan antas erbjuda trygghet mot att utlänningen utsätts för sådan risk genom handlingar från enskilda.

Första och andra styckena gäller även för en statslös utlänning som befinner sig utanför det land där han eller hon tidigare har haft sin vanliga vistelseort.

Av 2 c § följer att en utlänning som omfattas av denna paragraf i vissa fall är utesluten från att anses som alternativt skyddsbehövande. Lag (2009:1542).
[Detta gäller krigsbrott och grova icke-politiska brott, dvs det som SD iallafall lokalt ylar om, dvs sparkar in öppna dörrar]

Vad kostar invandringen?

SD hävdar ibland att anhöriginvandring och invandring kostar massor av pengar. Att det inte går att försvara invandring utifrån ekonomiska skäl. Det som kristalliserade ut sig i debatten var dock att även SD kan inse att invandrare på grund av ålderssammansättning, generellahttp://www.blogger.com/img/blank.gif utbildningnivå m.m egentligen inte kostar samhället så mycket netto. Anledningen är ju också helt enkelt att det är svårt att invandra till Sverige. De invandrare som kommer hit är normalt arbetskraftinvandrare och deras anhöringa kostar inte mycket eftersom de per definition bor ihop med någon som arbetar.

Det är dock mycket viktigt att hålla isär begreppen. Bruttokostnaden för den offentliga sektorn för alla med invandrarbakgrund uppgår till 200 miljarder per år. Då ska man komma ihåg att det är brutto, alla genererar skatteinkomster... Vi kostar alla omkring 1400 miljarder per år brutto. Detta går att läsa i en rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (2009:3). Denna rapport framstår också som accepterad hos SD. Den kan alltså bidra med faktaunderlag för debatten.

Man måste också komma ihåg att nettoeffekten för staten/kommunerna inte är samma sak som kostnaden för samhället. Dynamiska effekter i form av bättre tillväxt, större inhemsk marknad, kulturell öppenhet kopplat till exportfördelar etc. kan inte mätas på samma sätt. Där finns det uttalanden från bl.a. arbetsmarknadens parter som går att referera till.

Anhöriginvandring är ett phttp://www.blogger.com/img/blank.gifroblem?http://www.blogger.com/img/blank.gif

SD fokuserar ibland på begrepp som ”ankarbarn” och in andra fall ojar sig över att en somalisk flykting genererar massor av släktingar i anhöriginvandring. Detta stämmer inte. Alla vet att anhöriginvandring är hårt begränsat. Endast make/maka och barn under 18 år har rätt att anhöriginvandra. Även andra i beroendeställning kan komma ifråga, men handläggningstiderna blir där ett moment 22. Hur kan man bevisa att någon är i akut beroendeställning om personen i fråga uppenbarligen klarat sig under den långa handläggningen. Spontant känns det som att endast personer som själva i princip har asylskäl kan anhöriginvandra, bortsett då från den egna familjen.

Argumentet blir då enkelt... Är SD beredda att vägra att barn får bo med sina föräldrar? De accepterar ju flyktingmottagande (påstår dom) och är det då enligt barnkonvention etc ok att separera barn och föräldrar för att en eller båda föräldrarna har skyddsbehov och har rätt att/måste stanna i Sverige.

”Kärleksinvandring” och anhöriginvandring till andra än flyktingar har vissa krav på försörjning och har som sagt var så är det normalt personer i åldrar som inte kostar samhället så mycket (dvs inte små barn eller gamla människor) som bor ihop med en person som generellt sett har egen försörjning.

1 kommentarer:

lasse p sa...
22 juni 2011 17:35  

Bra att du lägger ut detta David! Hoppas det ligger kvar länge så det kan fungera som en kunskapsbank.

Flest träffar senaste månaden

Populära inlägg