Politik eller trakasserier?

måndag 3 november 2014 · Comments

Jag är ju generellt alldeles för snäll och beskedlig, det är jag medveten om och försöker bättra mig. Det är ok att bli okontrollerat arg ibland och skrika något som...

VAD FAN HÅLLER NI PÅ MED!!! HAR NI GLÖMT VILKET PARTI NI BIFALLER? BSS HAR ALLTID EN RASISTPUNKT I ALLA SINA FÖRSLAG...ergh SD heter de ju numera... HITTA DEN FÖRST INNAN NI RÖSTAR FÖR!

Idag på fullmäktige var två köpeavtal för mark uppe för beslut. Sverigedemokraterna gick upp på det ena ärendet och hävdade att det var viktigt att kommunen gjorde en undersökning av marken först och sedan friskrev sig från ansvar gällande markföroreningar. "Så de inte kan hävda att de inte orsakat föroreningarna"

Anledningen påstods vara att företaget som står bakom ansökan har kopplingar till en bilskrot. En för övrigt inte särskilt illa skött bilskrot, men förstås en bilskrot. "Är det en bilhandel eller en skrotfirma det ska blir. Det ser ju ut som bilar på bilden, men vem vet?..." [ungefärligt SD-citat]

Till min förvåning gick M, Sp och Kd upp och stödde återremisskravet... VAD!?


del av Strängnäs 3:1 Mariefred 2:22
Bilhandel Bostäder
Risk för läckage från bilar (som mest står stilla).
Risk för spridning av kemikalier som används i verksamheten, som rengöringsmedel
         
Risk för läckage från bilar (som kör runt ibland).
Risk för spridning vid användning av bekämpningsmedel för konsumentbruk
§ 9 Säljaren har inte genomför någon geoteknisk undersökning av området § 9 Säljaren har inte genomför någon geoteknisk undersökning av området
§ 10 Köparen har haft tillfälle att utföra de besiktningar och undersökningar av egendomen, som denna funnit lämpliga, och avstår med bindande verkan från alla anspråk gentemot Säljaren på grund av fastighetens skick och beskaffenhet vad avser geoteknik, förekomst av radon etc.

Friskrivingen gäller inte föroreningar i mark
§ 10 Köparen har haft tillfälle att utföra de besiktningar och undersökningar av egendomen, som han funnit lämpliga, och avstår med bindande verkan från alla anspråk gentemot Säljaren på grund av fastighetens skick och beskaffenhet vad avser geoteknik, förekomst av radon etc.

Friskrivingen gäller inte föroreningar i mark
Köparen förnamn: Ali Köparens förnamn: Martin/Stefan
ÅTERREMMITTERAD GODKÄND

Det enda sätter att med någon sorts rimlighet anse att det inte finns några föroreningar är att lägga det på jordbruksmark (oops, det var det ju i det återremitterade ärendet) eller att schakta bort all mark ned till berget. Att som SD sa gräva några hål här och där och analysera för att se att man inte hittar några föroreningar är bara ett sätt att lura köparen.

Så jag yrkar på följande fan-satser

Vad fan...
1 tänkte ni på?
2 begärde jag inte votering för (att M + Sd räcker för återremiss borde inte ha stoppat)?
3 varför påpekade jag inte tydligare att SD snackar nonsens?
4 har vi flyttat till Vingåker där SD är Moderaternas kompisar?
5 ...man borde anmäla det hela till JK för granskning och DO!
6 !!! Jag skulle ha reserverat mig mot beslutet, inte bara yrkat avslag på SDs förslag.

Snälla majoriteten/förvaltningen! Ni har så effektivt dödat oppositionens återremisser under många år nu. Jag vet att det är odemokratiskt men ... gör det igen!! Skicka fram samma förslag en gång till utan att göra något, den kommer inte åka tillbaka i en andra återremiss.

Majoritetsförklaringen i Strängnäs med mina kommentarer...

lördag 1 november 2014 · Comments

Eftersom jag tänkte att jag måste få koll på vad majoriteten egentligen sagt att de ska göra, så satte jag mig och gick igenom majoritetsförklaringen... och då tänkte jag att jag fick tänka lite till om jag formulerade mina tankar kring punkten. Detta är resultatet som jag tänkte dela med mig av, om inte annat för att hålla någon sorts aktivitet på denna blog. Jag kan hålla med om att detta är liiite överdrivet, därav att jag inte orkade layoutändra de fel som uppstod när jag klistrade in texten.

 
Majoritetsförklaring 2015-2018
Moderaterna och Socialdemokraterna tar gemensamt ansvar för Strängnäs kommuns bästa, med medborgarens behov i centrum. Hållbart över tiden ska vi ha ett tydligt fokus på kärnverksamheten skola, vård och omsorg. Stngnäs kommun har gynnsamma förutttningar i praktiskt taget alla avseenden och kommunen ska vara framgångsrik och ett mönster för andra. Vi ska vara en sammanhållen kommun där alla kommundelar ska utvecklas.
Ja, det ställer nog alla partier och de flesta medborgare upp på. Bortsett då (självklart) från det första i stycket.

Politisk organisation
·    M och S bildar majoritet.
Det var väl i praktiken den enda möjliga majoriteten. Däremot hade det varit intressant och i många aspekter bra för kommunen med ett minoritetsstyre. En sådan situation hade tvingat fram breda politiska lösningar.
·    Vi minskar den politiska organisationen, bland annat genom att slå samman plan- och byggnämnden och nämnden för hållbart samhälle till en samhällsbyggnadsnämnd. Vi avvecklar kommundelsberedningen och ser över områdesstyrelsernas form. Vi minskar antalet ledamöter i nämnder och styrelser.
Detta är populistisk kosmetika. Det är ju egentligen inte så att en nämnd kostar så mycket. Det som drar tid och arbetsinsats (dvs kostnad) i nämnderna är ju antalet ärenden, och de ändras inte av en omorganisation. Att ta bort områdesstyrelserna är att ta bort de lokala ärendena/synpunkterna och majoriteten säger själv att man måste hitta en lösning på detta...
Att minska antalet förtroendevalda som är aktiva i nämnderna lär inte bidra med kvalitet. Risken för inskränkt tänkande lär öka om det är mindre antal/bredd på ledamöterna.
·    Vi kommer att ha t kommunalråd och ett oppositionsråd.
Vänsterpartiet har förespråkat att majoriteten själv får bedöma vilket behov av heltidspolitiker de har, men oppositionen kan inte tidigare företrädas av ett partis företrädare och kan det ännu mindre i nuvarande politiska uppställning med 8 små oppositionspartier. Oppositionen bör företrädas av alla partiers gruppledare (utan mer ersättning än nu), inte ett enda oppositionsråd.

Förtroende och inflytande
·    Vi vill vitalisera kommunfullmäktige genom att se över mötesformerna och bjuda in medborgarna till information och dialog om vad som händer i hela vår kommun.
Hört det förut... kan bli bra, men huvudsaken är att det händer något.
·    Nämnderna ska vara aktiva och verka nära medborgarna i hela kommunen.
 -- :: --
·    Vi ska utreda införande av en mottagandefunktion i kommundelarna som är en fysisk del av den digitala dialogportalen.
Dvs man ska kunna lämna in förslag på papper som sedan förs in i digitala systemet av kommunal personal. Ja? Inte mycket till punkt i en majoritetsförklaring.

Kommunens ekonomi
·    Vår målsättning är att koncernens totala skuldsättning per innare ska minska.
Ja, man lär väl inte kunna ha målsättningen åt andra hållet...
·    Oförändrad skattesats.
Efter att ha hört socialdemokrater under en hel mandatperiod svära över hur korkat det var att skriva in ett stopp för skattehöjningar i majoritetsförklaringen så kan väl detta mest ses som k.....
Skatten ska vara anpassad efter det behov som finns. Att fastställa en viss skattesats har inget självändamål åt något håll. Skattepengar ska hanteras varsamt och effektivt. Att däremot från början säga att man ska ha oförändrad skatt är att påstå att man vet hur kommande 4 år kommer att se ut lokalt, social, nationellt och ekonomiskt. Strängnäs kommun brukar ha rätt svårt att ställa prognoser som håller ett halvår.
·    Vi vill säkerställa en god ekonomisk hushållning med månatlig uppföljning av kostnad och likviditet.
Uppföljning är ett kontrollfunktion. Det leder i sig inte till god ekonomisk hushållning.
·    Vi ska pröva möjligheterna att realisera tillgångar i kommunen och därmed frigöra kapital som kan anndas för att hantera den stora skuldbördan.
Kommunen ska sälja hus? del av SEVAB? Fastighetsbolaget? Bostadsbolaget? med syfte att sänka skulden. Inte sälja av fastigheter för att få kapital att bygga nya hyresbostäder, eller för den delen verksamhetsfastigheter? Detta är en rätt defensiv inställning som rimmar rätt illa med att Strängnäs ska vara framgångsrika och ett mönster för andra. 
·    Den ekonomiska medvetenheten ska genomsyra hela organisationen, både den politiska organisationen och förvaltningen.
Ja, det bör det väl ha gjort även för 16 år sedan? Det är väl knappast mer än självklarhet för en organisation som styrs av en budget och skattepengar.
·    Kommunens avtal med externa parter ska ses över i syfte att ge kommunen större handlingsfrihet, till exempel avtalen gällande Campus och Thomasgården.
Ja!
·    Vi ska forttta effektivisera kommunens inköpsprocess
Låter bra

Lokalt näringsliv och ökad sysselsättning
·    Vi ska skapa ett gott företagsklimat som gör att företag vill etablera sig, utvecklas och stanna kvar i kommunen.
Ok!
·    Vi ska ta fram strategier för både tillväxt och marknadsföring av kommunen.
Fint!
·    Vi ska utveckla stadskärnorna och övriga kommundelars centra.
Ja, men kom ihåg skulden...
·    Jobbtorg Strängnäs ska vidareutvecklas i samarbete med det lokala näringslivet och andra aktörer.
Givetvis, en av sakerna den gamla majoriteten kan vara stolta över
·    Vi ska ta fram en strategi för markförsäljning.
Ok?
·    Vi vill utveckla kommunen till ett allt mer attraktivt besöksmål i Mälardalen och därigenom utöka besöksnäringen i hela kommunen.
Ja, men kom ihåg skulden...

Satsning på skolan och utbildning
·    Vi strävar efter en mångfald av förskolor och skolor där god kvalitet ska vara i fokus.
Hmm... är detta Socialdemokraternas mjukismotstånd mot vinstdrivande skolor och Moderaternas företag-i-välfärden-kramande i syntes inom en kommunal verklighet?
·    Vi ska utveckla elevpengen och ge rektorerna ökad frihet i en platt organisation.
Ergh... "platt organisation". Ska kommunen inte ha en skolchef? (vad ska annars göras mer platt, trodde att kommunen nu lärt sig att det finns för och nackdelar med allt för platta organisationer) och vad är det rektorerna inte har frihet att göra idag som de ska få göra i fortsättningen? På vilken tid ska rektorerna utnyttja sin nyvunna frihet? Eller ska de få mer pengar till sina skolor och kunna avlastas mer till vicerektorer... eller... förstås inte, organisationen skulle ju bli plattare.
·    Alla skolor i kommunen ska ha förutttningar att ge elever särskilt stöd, undervisning och elevhälsa utifrån gällande lagar och förordningar. Därför måste bland annat landsbygdsskolornas framtid utredas.
FEGISAR!! Det kan knappast finnas mycket att utreda. Antingen tillför man resurser särskilt för att de ska kunna upprätthålla speciallokaler och ämneslärare eller så konstaterar man att för små skolor inte fungerar med dagens krav och finansiering. Vänsterpartiet sa i valet att vi vill behålla landsbygdsskolorna som F-3 så länge som det finns ett rimligt antal barn och utbildningens kvalitet kan upprätthållas. Kostnaden för landsbygdsskolorna är inte en avgörande del av BUNs budget.
·    Vi ska arbeta för en kommunal gymnasieskola med stabil organisation och med
hållbarhet i både programutbud och lokalanvändning. Thomasgymnasiets utveckling i ett längre perspektiv ska utredas.
Ok, skulle gärna sett en utredning hur Thomasgymnasiet ska kunna behålla fler av de kommunala eleverna och hur den ska bli attraktivare, men det kanske är vad som menas. För man ifrågasätter väl inte existensen av ett kommunalt gymnasium?
·    Vi vill organisera våra förskolor att alla barn får goda möjligheter till utveckling och lärande i mindre grupperingar.
Perfekt! Vänsterpartiet har sagt samma sak. Tror jag.. för det är väl inte "mer för mindre pengar" igen? Det kostar ju också att bygga till/om förskolor så att de blir anpassade för mindre grupper. Skulden skulle minska, eller vad stod det där uppe?
·    Möjligheten att utöka vistelsetiden för de barn i förskolan som i dag har rätt till 15 timmar ska utredas.
Strålande! De flesta kommuner i Sverige verkar dock ha 15 timmar. Bortsett från Stockholms län, Uppsala län och Lund. Det kommer en motion...
 ·     Vi vill skapa större likrdighet mellan fristående och kommunal verksamhet. Därför vill vi ha ett utökat samarbete med de olika huvudnnen.
Vi i Vänsterpartiet vill också ha större likvärdighet, men hur ska det uppnås genom samarbete. Vad har friskolorna att vinna på att delta i ett sådant samarbete? Syftet med samarbetet förefaller ju vara att deras guldposition i nuläget ska försämras...
·    Skolan ska vara organiserad på ett sätt som överensstämmer med att eleven är i
fokus från förskolan vidare till grundskolan och genom gymnasiet.
Ergh... ok? Vad har fokus varit hittills? ... lokaler?
·    Varje barn ska kunna utvecklas utifrån sina förutsättningar. Vi ska utreda införandet av en läs- och räknegaranti för alla åttringar för att genom den kerställa att tidiga insatser tts in efter behov.
Vad är då "garantin"? Är det en faktisk garanti med exempelvis extra eller omprioriterade resurser, eller särskilt utsedda speciallärare (någon sorts task force) om en åttaåring inte kan läsa och räkna?
Eller är "garantin" bara en organisatorisk kontrollpunkt?
·    Vi ska kra trafikmiljön kring våra skolor.
Bra, det är inte förvånande att det kan behövas med tanke på att skolor och förskolor ofta ligger i trafikintensiva områden och själva genererar en hel del trafik under hämtning och lämning.

Vård, omsorg och sociala tjänster med lokal närvaro och ökad effektivitet
·    Vi vill att alla ska åldras i trygghet med självbestämmande.
...det vill vi också... och alla andra.
·    Personaltätheten ska ökas, primärt inom demensvården.
JA!! (ergh... hur har ni tänkt att betala för det, med en ingång i mandatperioden på 20 miljoner back i socialnämnden plus 3 ggr så mycket i volymsökningar? Kommer det lagom till valet?)
·    Vi vill skapa förutsättningar för trygghetsboende i Strängnäs, Stallarholmen, Mariefred och Åker under mandatperioden.
Ursäkta, men vad betyder detta "skapa förutsättningar för trygghetsboende"? Är det en fastighetsfråga? detaljplanläggning? att attrahera pensionärer till områdena så att det finns mer underlag? Ni tänker inte faktiskt bygga trygghetsboenden?
  ·   Vi ska verka för en hemtjänst med geografisk närhet till brukaren och där brukaren har frihet att välja utförare.
Jo, det blir mycket billigare med inringda timanställda och egenföretagare som jobbar dygnet runt utan extra ersättning. Fast det kanske inte var vad ni menade. LOV blir ju uppenbarligen kvar. Det var ju iofs självklart när S fast att de var rätt mycket större än sina partners tillsammans i förra majoriteten fick det infört mot sin vilja, nu i nya majoriteten har de väl ännu mindre att säga till om.
·    Vi ska verka för att personer med funktionsnedttning ska få boende och sysselsättning i kommunen.
JA!
·    Vi vill avskaffa delade turer, heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet, vilket förutsätter införande av årsarbetstid.
Intressant omskrivning. Årsarbetstid är ingen förutsättning för heltid och inga delade turer. Att man ser arbetstiden som fördelad över året istället för över veckan/månaden kan inte ge några avgörande skillnader. Årsarbetstid i kombination med att de anställda lägger schemat har flera fördelar, men i en slimmad organisation som har svårt med volymsförändringar finns ju nackdelar också.
"Fördelen för arbetsgivaren är den stora flexibiliteten i modellen.
När schemat är lagt uppstår sällan schemaproblem, medarbetarna
tar ett stort ansvar för att bemanningsmålet hålls. Alla arbetar
utifrån verksamhetens behov och det finns alltid vana medarbetare
på plats. En annan fördel är att ordinarie personal täcker upp vid
korttidsfrånvaro, vilket är billigare än timavlönade vikarier och
fyllnads/övertid.
Till nackdelarna hör kostnader tillkommer vid själva införandet av
modellen och att tid måste avsättas för schemaläggningen. När
medarbetare har mycket plustid minskar flexibiliteten i modellen.
Det blir därmed svårt att möta förändrade behov i verksamheten
avseende vårdtyngd och belastning."

Boende och kommunikationer
·    Kommunen som helhet ska utvecklas i enlighet med Översiktsplan 2014.
Neej, vaa? Det menar ni inte?! (ok, sarkasm är svårt i skrift)
·    Våra stadskärnor och övriga kommundelars centra ska vara välskötta och attraktiva.
[Ingen kommentar... eller... prioriterad kostnad i förhållande till skola och omsorg?]
·    Vi ska pröva och utvärdera anropsstyrd kollektivtrafik på landsbygden.
Bra! Det har vi också sagt. Det är ett möjligt effektivt sätt att öka turtätheten.
·    Vi vill möjliggöra kultur- och fritidsaktiviteter för alla barn och unga genom att utreda möjligheten till fria bussresor.
Ännu ett plus! Vi vill införa fria bussresor stegvis med barn och unga först. MEN! man "möjliggör" inget genom en utredning. Lite defensivt...
·    Vi vill utveckla och modernisera Läggesta stationsområde och utreda ett namnbyte.
Det finns säkert personer i Vänsterpartiet som skulle älska "Mariefreds station"... fast "Strängnäs Östra" skulle fungera också ;-)
·    Vi ska möjliggöra och utveckla olika boendeformer.
ergh... skulden? eller realisering av fastigheter för att frigöra kapital för att bygga hyresrätter (se långt ovan)
·    Vi vill effektivisera planprocessen i syfte att korta ledtiderna.
Jag skulle vilja se en  effektivisering av det mesta. Varför just planprocessen?

Kultur och turism
·    Vi ska forttta utveckla Visholmen till ett attraktivt besöksmål.
Ok!
·    Vi ska aktivt arbeta för en återuppbyggnad av Kungsladurden i Mariefred.
Ok!
·    Vi ska arbeta för att det ska finnas mötesplatser i alla kommundelar.
Jo, Drömfabriken och projektet Mötesplats Stallarholmen låter som en bra verksamhet till fördel både för allmänheten och kommunförvaltning.
·    Vi ska skapa fler elevplatser på Kulturskolan och verka för låga avgifter.
Perfekt! Det har vi också haft i vår budget ett antal mandatperioder. Regeringen verkar ju dela ut lite pengar också.

Miljö och hälsa
·    Vi ska värna om Mälarens vattenkvalitet.
Ja? Vattendirektivet? Varför just bara Mälaren? Varför inte Åker Styckebruks sjöar? Kommunens ansvar är mycket större än så.
"Övergripande mål: Alla vatten ska uppnå God ekologisk status, det vill säga befinna sig nära naturliga förhållanden, år 2015. Inga vatten får heller försämras. "
·    Det ska vara lätt att ra rätt för medborgare och företagare i det vardagliga miljöarbetet.
Brukar vara en bra idé. Beror lite på vad som menas, speciellt om det visar sig inte vara lätt, och någon gör fel.
·    Vi ska kerställa möjligheterna till närlagad mat i kommunens verksamheter.
Ok!
·    Kommunens miljöarbete ska visualiseras att medborgarna tt kan få en ögonblicksbild av get.
Ok! (?)
[Inte helt lätt att visualisera en ögonblicksbild av något som har generationsmål, utan att det blir ett sätt att dölja trender och framtida mål]
·    Vi ska aktualisera och fördjupa utredningen om behov av idrottshallar och möjligheter till samfinansiering mellan kommun och externa intressenter.
Sa någon "Mälarforum för 1 kr" (i slutet på valrörelsen)?

De kommunala bolagen
·    Vi ska ha effektiva styrelser med färre ledamöter.
Varför? Borde inte styrelsens kompetens vara poängen?
·    Nuvarande koncernstruktur bibehålls medan fgan om koncernstyrning utreds vidare.
Ok
·    Ägardirektiven ska utvecklas i syfte att tydliggöra ägarens behov, krav och önskemål.
Ja, tydligare styrning från kommunen ställer jag upp på.

Effektiv politisk och förvaltningsorganisation
·    Vi skapar en tydlig politisk ledningsgrupp som samordnar och förbereder investeringsbeslut samt kerställer en ökad ekonomisk medvetenhet i hela organisationen. Ett annat syfte med ledningsgruppen är att minimera stuprörstänkandet genom att skapa ett helhetstänkande och insikt i kommunens samlade verksamhet. Gruppen utgörs av ordföranden i KF, KS, BUN, SN, TSN, SBN, KFN och de kommunala bolagen.
Toppstyrning på ett sätt som både S och M gillar. Jag har lite svårt att se att ekonomisk medvetenhet sprider sig i organisationen om man skapar ett organ där ordförandena ska ta ledningen över kommunen. KS är ett samlande organ som måste kunna se till att det inte blir stuprör till varje enskild nämnd, utan mer generell översvämning.
·    Vi ska utveckla kommunfullmäktiges och nämndernas styrning.
Ergh... ja? Bullshitbingo? Hur rimmar detta med skapandet av en ledningsgrupp enligt ovan, eller är det den här insatsen som är utvecklingen av nämndernas styrning?
·    Vi ska utveckla nämndernas arbetsordningar och införa ekonomiska- mil- jämställdhets- tillgänglighets- och barnkonsekvenser i alla tjänsteuttanden för att tydliggöra vikten av att beakta de här frågorna innan beslut.
Mycket bra! En komplett beredning och fullödiga tjänsteutlåtanden är en förutsättning för politisk styrning och motverkar tjänstemannastyre.
·    Stngnäs kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare.
Förutsätter bland annat bra chefer, kontroll över sin arbetssituation, höga löner, kompetensutveckling, karriärstege, bra arbetmiljö och låg sjukfrånvaro. Det är ett lovvärt (och självklart) uttalande som jag delar helt. Ska bli spännande att följa hur det går (och påpeka när det inte går).
·    Vi ska arbeta med systematiskt arbetsmiljöarbete och nära chefskap med fokus på ökad frisknärvaro.
Systematiskt arbetsmiljöarbete är ett krav (AFS 2001:1). Grupper bör inte vara över 20 personer (eller helst 15) för att chefen ska hinna med alla. Det är en bra målsättning från majoriteten, som tyvärr initialt kostar en del.
·    IT funktionen ska tillhöra ledningsgruppen.
I majoritetsförklaringen?! Var det en stridsfråga?
·    Demografiska analyser ska utvecklas mot bakgrund av att kommunen är en tillväxtkommun.
Ni menar att prognoserna för barn och äldre nu ska bli korrekta, spännande målsättning i majoritetsförklaringen! (ja, så var det det där med sarkasm i skrift...)
·    Stngnäs kommun ska vara en viktig aktör i det regionala samarbetet, inte minst
inom ramen för samarbetet i 4 Mälarstäder (Eskilstuna, Enköping, Strängnäs och
Västerås).
Ok

Flest träffar senaste månaden

Populära inlägg