Legalitet?

söndag 26 april 2015 · Comments

Inför det kommunfullmäktige som inträffar i morgon, 27 april 2015, så lämnade jag in en interpellation. Interpellationen handlade om hur presidiet agerar ifall det kommer in en motion som presidiet inte anser bör få framställas. Som exempel använde jag en motion som kom in från SD till ett tidigare möte. Det har dock under de mandatperioder jag suttit i fullmäktige dykt upp andra exempel på motioner som varit tveksamma, kommer bara ihåg ett exempel (SD) där KF bestämde på ordförandens förslag att motionen inte fick framställas (gällde en icke-kommunal angelägenhet).

Interpellationen fick inte framställas, efter beslut av presidiet (inte fullmäktige), och skickades inte ut med handlingarna till mötet. Orsaken var att interpellationen var ställd till fullmäktiges ordförande.

"Presidiets uppdrag
5 § Presidiet ska utifrån ett fullmäktigeperspektiv ansvara för att utveckla lokaldemokrati, medborgardialog och arbetssätt inom förtroendemannaorganisationen, samt vara remissinstans för demokratifrågor. Arbetet ska stärka fullmäktige som beslutande organ, vitalisera det politiska arbetet i hela organisationen samt utveckla kvaliteten i det politiska beslutsfattande" - Strängäs kommuns fullmäktiges arbetsordning

... utifrån den nyligt uppdaterade arbetsordningens ansvarsfördelning kring arbetssätt inom förtroendemannaorganisationen så tyckte jag att det var rimligt att fullmäktiges ordförande besvarade frågan. Interpellationer ska ställas till den som har ansvar för en fråga.

Att jag har rätt att som ledamot ställa den frågan är klart...

"De förtroendevaldas initiativrätt
16 § Ledamöterna i fullmäktige får väcka motioner. Att de också får ställa interpellationer och frågor framgår av 5 kap. 49-56§§." - Kommunallagen 4 kap

Som jag ser det är det också klart att även fullmäktiges ordförande kan interpelleras

"Interpellationer och frågor
52 § Interpellationer får ställas av ledamöterna och riktas till ordföranden i en nämnd eller en fullmäktigeberedning samt till de förtroendevalda i övrigt som fullmäktige bestämmer." - Kommunallagen 5 kap (min markering)
... även om fullmäktige i sin arbetsordning för förutsägbarhet och smidighet skull har lagt till en grupp som får interpelleras (notera att det inte finns något beslutad avgränsning av 52 § (ovan))

"Interpellationer 
26 § En ledamot får ställa en interpellation till ordföranden i en nämnd eller fullmäktigeberedning. En interpellation får även ställas till gruppledaren/främste oppositionspolitikern i styrelsen eller varje nämnd." - Strängnäs kommuns fullmäktiges arbetsordning

Presidiet beslutade...

"Interpellationer och frågor
51 § Fullmäktige beslutar utan föregående överläggning om en interpellation får ställas.- Kommunallagen

"Ärenden och handlingar till sammanträden
10 § Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordföranden när fullmäktige ska behandla ett ärende, om inte annat följer av lag"- Strängnäs fullmäktiges arbetsordning (min markering)

"Hur ärendena avgörs
45 § Ordföranden skall vägra att lägga fram ett förslag till beslut, om ordföranden anser att förslaget innebär att ett nytt ärende väcks. Ordföranden får vägra att lägga fram ett förslag till beslut, om ordföranden anser att förslaget skulle leda till ett beslut som strider mot lag eller annan författning. Fullmäktige får dock besluta att förslaget ändå skall läggas fram." - Kommunallagen, 5 kap
Så det som blir kvar är att ställa lite enkla frågor till KF ordförande.


 1. Har jag förstått rätt att presidiet anser sig ha mandat att avgöra om interpellationer får framställas. På vilket mandat från arbetsordning eller kommunallag sker det?
 2. Vad är syftet med att fråga fullmäktige om interpellationer får framställas om presidiet redan tagit bort de som man inte anser får framställas och KF på något sätt delegerat den beslutsrätten till presidiet?
 3. Gäller svaren på frågorna även för hanteringen av motioner?
...och begära ut protokollet från senaste presidiemöte, som då borde innehålla "fullmäktiges" beslut.


"60 § I protokollet skall anges vilka interpellationer och frågor som har ställts och vilka interpellationer och frågor som har besvarats." - Kommunallagen, 5 kap

Interpellationen som inte fick framställas

· Comments

Interpellation - Hur jobbar presidiet?
Mottagare: Leif Lindström , KF ordförande
Jag vill börja med att klargöra att detta inte är dold kritik eller smygargumentation. Även om jag villigt erkänner att det var Sverigedemokraternas motion, exemplet nedan, som föranleder denna interpellation (något sorts sista-droppen-princip). Det är ett ärligt menat försök att få en diskussion kring fullmäktigepresidiets roll.

Presidiet har som jag ser det en viktig roll i att styra vilka ärenden som tas upp på fullmäktige samt även att ge ledamöterna vägledning kring fullmäktiges roll och kompetensområde.
När motioner och interpellationer tas upp för första beslut kring om de får framställas eller inte så går det normalt väldigt fort. Du som kommunfullmäktiges ordförande hinner ibland knappt läsa klart ärendemeningen innan du konstaterar att det inte finns någon på talarlistan och att fullmäktige kan gå till beslut. Oftast inväntas inga reaktioner från fullmäktige utan du som ordförande tolkar KFs mening och beslutar i nästan ett andetag.

Jag tycker att det ibland, betoning på ibland, har medfört att ärenden fått framställas när de egentligen skulle krävt viss bearbetning och resonemang/diskussion för att iallafall jag skulle tycka att frågan om de fick framställas är helt klargjord.

Fullmäktiges och nämndernas uppgifter klargörs i kommunallagen.

9 § Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen eller landstinget, främst
1. mål och riktlinjer för verksamheten,
2. budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor,
3. nämndernas organisation och verksamhetsformer,
4. val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar,
5. val av revisorer,
6. grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda,
7. årsredovisning och ansvarsfrihet,
8. folkomröstning i kommunen eller landstinget, och
9. extra val till fullmäktige.
   Fullmäktige beslutar också i andra frågor som anges i denna lag eller i andra författningar. Lag (2010:1414).

13 § Nämnderna beslutar i frågor som rör förvaltningen och i frågor som de enligt lag eller annan författning skall handha.
   Nämnderna beslutar också i frågor som fullmäktige har delegerat till dem.

Exempel
På fullmäktige i februari la Sverigedemokraterna fram en motion som heter "Gemensamt policydokument mellan partier gällande vid tal/torgmöten osv.". Den syftar till att ta fram ett policydokument som reglerar politiska partier (måste ses som partiernas medlemmars) agerande vid andra partiers sammankomster.

Eftersom den framställs som en motion och inte informellt mellan partier så förutsätter jag att KF eller den nämnd KF delegerar till tar beslut i frågan. I detta fall beslutades att KF skulle ta beslut i frågan (i och med remittering till KS och ingen delegation).

Det jag då ställer mig frågande till i detta exempel är hur den motionen ligger inom KFs kompetensområde. KFs beslut gäller den kommunala verksamheten och allmänheten genom ex. ordningsföreskrifter. KF kan inte anses ha beslutanderätt genom ordningsföreskrifter i frågor som gäller grundlagsskyddade frågor, som yttrandefrihet. KF kan inte besluta kring något som ska gälla för de politiska partierna utanför fullmäktigesalen och den kommunala verksamheten. Fullmäktige har inget mandat att besluta om ordningsföreskrifter för politiska partiers medlemmar, annat än som kommunmedborgare.

Hur ska då fullmäktige kunna ta beslut i denna motion? Varför får den då framställas?

Frågeställningen
 1. Hur arbetar presidiet rent praktiskt med förberedande arbete inför att motioner och interpellationer framställs?
 2. Hur skulle presidiet agera om det uppstår tveksamhet ifall en motion eller interpellation verkligen får framställas?
  a.      
  Låter presidiet motioner och interpellationer som i praktiken inte kan beslutas eller besvaras ändå framställas för beredning?
  b.      Kontaktar presidiet gruppledare och framställande ledamot/-möter om det uppstår frågetecken?
 3. Hur ser presidiet på att alltid ta en exempelvis 10 sekunder paus mellan ärendemening, tolkning av fullmäktiges mening och beslut så att vi aningens tröga ledamöter hinner reagera? På ett standardlångt KF-möte blir det 10-talet minuter längre möte.

David Aronsson
Vänsterpartiet Strängnäs

"Måste handskas med de hjärtlösa brottslingarna"

torsdag 23 april 2015 · Comments

Even though I travel through the sea of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me Triton; your ship and your staff, they comfort me...eller inte..

När den italienska statens egna Mare Nostrum under ett år (mest 2014) försökte hindra och rädda flyktingar som flyr krigen och eländet i sina hemländer och ger sig ut på Medelhavet, så fungerade det halvdåligt. Döden på Medelhavet var ändå påtaglig under 2014. Tiden sedan EUs Frontex-organisation Triton tog över har varit en katastrof. "It is clear that the Triton operation cannot and will not replace Mare Nostrum" - sa Cecilia Malmström när Triton startade.

"The naval and air units deployed to Mare Nostrum was necessary to improve maritime security, patrol sea lanes, combat illegal activities, especially human trafficking, and tackle the Mediterranean humanitarian emergency in the Sicily Straits, averaging 5 Italian Navy ships and their air units at any given time."

Mare Nostrum kostade enligt uppgift 114 miljoner euro under 2014. Tritons start var 35 miljoner i årlig kostnad (2,9 per månad). Om nu EU-ledarna i sin visdom har kommit fram till att Triton måste ökas tre gånger... ergh...så är vi tillbaka på samma insats som Mare Nostrum var, eller? Visst går det säkert inte att räkna pengar rakt av, men det lär väl inte vara helt fel.

Läkare utan gränser skickar ut specialutrustade båtar för att rädda flyktingar på EUs gräns. Borde vi EU-medborgare inte skämmas? Iallafall lite? Är det människosmugglarna som är de "hjärtlösa brottslingarna"? eller de som styr i vårt namn.. eller ibland snarare väljer att inte styra?

Det är inte så svårt att se att utan en jämlikare värld, en fredligare värld så kommer EU behöva satsa betydligt större summor än vad som nämns ovan för att förhindra att människor blir så desperata att de tar vilka risker som helst för att komma in i EU. Vi måste se till ta emot mycket fler flyktingar direkt från grannländerna till konflikthärdar, vi måste öppna landgränsen till EU, ge rätt att söka asyl i EU från andra sidan EUs gräns. .... och återskapa en solidaritet i politiken som sakta men säkert försvinner.

EU kommer inte kunna förhindra att krig och konflikter blossar upp, väldigt sällan kunna stoppa dem heller. Med ett allt varmare klimat kommer livsutrymmet att krympa och desperationen öka, det kommer inte att minska konflikterna. Vi måste alla vara beredda att satsa de resurser som behövs för att Medelhavet inte ska svälja mer folk och inte fler barn ska dö av svält. För det går inte att komma ifrån att även om det är en offantlig katastrof att nära 1000 personer dör när de flyr med en skraltig båt så är den löpande tysta och allt som oftast bortglömda katastrofen fortfarande där. Ungefär 700 barn som inte hunnit bli 6 år dog medan jag skrev denna artikel. De dog av svält i en värld som har tillräckligt med mat och sjukdomar som hade gått att bota.

Varför inte fira andra världskriget slut?

söndag 19 april 2015 · Comments

Ryssland firar andra världskrigets slut den 9 maj, det är 70 årsminnet som firas. Många (alla?) EU-länder väljer att avstå att delta, däribland Sverige.

Nu är det väl inte så konstigt om Sverige inte deltar... kan tänka mig att någon elak ryss rätt lätt konstaterar att det är väl ett bra sätt för Sverige att minnas slutet på andra världskriget, genom att inte delta.

Att det kommer kritik mot att Serbien deltar är som jag ser det inte vidare välgrundat. Visst är det ett propagandaläge för ett allt med aggressivt Ryssland, men samtidigt är det ju andra världskriget vi pratar om. Jugoslavien förlorade omkring 1,5 miljon människor i kriget, Sovjetunionen, Kina, Polen och Tyskland var de enda som hade högre siffror (i fallande ordning för övrigt). Att då Serbien väljer att minnas slutet på kriget tillsammans med Ryssland kan väl inte vara konstigt, det hade varit konstigare om de inte gjorde det. Om det tillåts påverka hur EU ser på kommande Serbiskt medlemsskap så säger det mer om EUs kvalitet än Serbiens. Andra världskriget var en katastrof för många länder, det borde få betraktas utan inblandning av dagspolitiken.

Visst, lite off-topic för min blog men ändå...

Att ta konflikt med SD

torsdag 2 april 2015 · Comments

På senaste fullmäktige var en SD-motion uppe för behandling. Det gällde en folkomröstning om kommunens avtal med migrationsverket kring mottagande av ensamkommande barn och vuxna flyktingar. Motionen sågades av kommunstyrelsen som onödigt och slöseri med pengar. Något som även SD nu verkade dela.  

Men...

Jag borde ändå gått upp och sagt det jag tänkte säga.
Hade tänkt mig något åt detta håll...

"Nu har vi innan pausen fått en bra och nästa överoptimistisk dragning om kommunens framtidsplaner av chefstjänstemännen inom samhällsbyggnadskontoret. En hel del handlade om reklam, bilden av Strängnäs, att göra det attraktivt för företag och nya kommunmedborgare

Hur attraktivt hade det varit med en kommun som slösar några miljoner av exempelvis skolans pengar för att genomföra en meningslös folkomröstning?

En folkomröstning som endast har som syfte att skicka en osolidarisk signal till andra kommuner, till regeringen/staten/migrationsverket och till befintliga och potentiella kommunmedborgare och till folk som flyr för sitt liv.
En välkomnande, expansiv och dynamisk idyll har inte råd med sådana signaler.

Jag yrkar avslag på SDs motion"

Kära dagbok....

onsdag 1 april 2015 · Comments

...kunde jag ju börjat med. [och kanske samtidigt påmint om att bloggen ibland är en överdrift eller provokation]

Vi män ska ju prata om och visa våra känslor mer har jag förstått, så att vi inte kraschar på ett destruktivt sätt (har jag lärt mig i Metro, http://www.metro.se/kolumner/man-tvingas-bli-experter-pa-att-dolja-hur-de-mar/EVHocD!hZqkCjk5pNc6E/)

Så... Kära dagbok! Det har varit lite tungt ett tag nu. Valrörelsen var otroligt rolig och givande, men mycket jobbigare än vad jag då kände. Under min knappa månad på valrörelsesemester tappade jag drygt 5 kg. Det har också varit märkbart svårt att komma igång igen. Det kändes konstigt ovant att kliva in i fullmäktige för min tredje period.

För några år sedan stod jag i valet mellan att tillfälligt ta en chefstjänst eller att möta upp ett plötsligt ökat behov av politiskt engagemang. Då valde jag mitt jobb. Det är en prioritering som i grunden hållit sedan dess, även genom denna valrörelse och diskussion kring politiska uppdrag, men som jag nu undrar om jag valde rätt. Jag har fortsatt som chef i några år, vilket varit utvecklande men periodvis rätt jobbigt. Inte minst det senaste halvåret har medfört många tillfällen att bli ifrågasatt och framför allt att ifrågasätta mig själv avseende min kompetens, faktiskt inget jag är van vid.

Jag har ett barn som varje gång han gör något som han tror att jag inte gillar söker ögonkontakt ofta genom att fysiskt dra mitt huvud så att han ser mitt ansikte. När han oroligt söker av mitt humör så gäller det att ta sig samman och visa stabilitet/lugn/trygghet och ett genuint leende för att undvika ordlös misär och oro, eller stora krokodiltårar. Det uppmuntrar inte direkt till att visa sin egen oro eller mående. Så glöm att gråta offentligt, jag sitter stabilt fast som kugge i det patriarkala hjulet.

Men...

Varje gång jag lyssnar på nyheterna, varje gång jag läser tidningen, varje gång jag går in på COOP och nickar vänligt till de som sitter utanför samtidigt som jag svär inombords över att jag aldrig har kontanter på mig, så framstår mina eventuella bekymmer som helt självförvållade och smått patetiska. Jag skulle säkert vara ännu mindre benägen att gråta offentligt, som Metroskribenten uppmanar till, om jag satt i vinterkylan för att tigga ihop pengar för att ge mina barn någon sorts liv men först då skulle jag haft vettiga skäl för det.
Så nog med självömkan och mer av det jag egentligen tänkte skriva, nämligen om att det är dags att lyfta mig i kragen och mer rutimässigt ta konflikten med SD.

Flest träffar senaste månaden

Populära inlägg