Legalitet?

söndag 26 april 2015 ·

Inför det kommunfullmäktige som inträffar i morgon, 27 april 2015, så lämnade jag in en interpellation. Interpellationen handlade om hur presidiet agerar ifall det kommer in en motion som presidiet inte anser bör få framställas. Som exempel använde jag en motion som kom in från SD till ett tidigare möte. Det har dock under de mandatperioder jag suttit i fullmäktige dykt upp andra exempel på motioner som varit tveksamma, kommer bara ihåg ett exempel (SD) där KF bestämde på ordförandens förslag att motionen inte fick framställas (gällde en icke-kommunal angelägenhet).

Interpellationen fick inte framställas, efter beslut av presidiet (inte fullmäktige), och skickades inte ut med handlingarna till mötet. Orsaken var att interpellationen var ställd till fullmäktiges ordförande.

"Presidiets uppdrag
5 § Presidiet ska utifrån ett fullmäktigeperspektiv ansvara för att utveckla lokaldemokrati, medborgardialog och arbetssätt inom förtroendemannaorganisationen, samt vara remissinstans för demokratifrågor. Arbetet ska stärka fullmäktige som beslutande organ, vitalisera det politiska arbetet i hela organisationen samt utveckla kvaliteten i det politiska beslutsfattande" - Strängäs kommuns fullmäktiges arbetsordning

... utifrån den nyligt uppdaterade arbetsordningens ansvarsfördelning kring arbetssätt inom förtroendemannaorganisationen så tyckte jag att det var rimligt att fullmäktiges ordförande besvarade frågan. Interpellationer ska ställas till den som har ansvar för en fråga.

Att jag har rätt att som ledamot ställa den frågan är klart...

"De förtroendevaldas initiativrätt
16 § Ledamöterna i fullmäktige får väcka motioner. Att de också får ställa interpellationer och frågor framgår av 5 kap. 49-56§§." - Kommunallagen 4 kap

Som jag ser det är det också klart att även fullmäktiges ordförande kan interpelleras

"Interpellationer och frågor
52 § Interpellationer får ställas av ledamöterna och riktas till ordföranden i en nämnd eller en fullmäktigeberedning samt till de förtroendevalda i övrigt som fullmäktige bestämmer." - Kommunallagen 5 kap (min markering)
... även om fullmäktige i sin arbetsordning för förutsägbarhet och smidighet skull har lagt till en grupp som får interpelleras (notera att det inte finns något beslutad avgränsning av 52 § (ovan))

"Interpellationer 
26 § En ledamot får ställa en interpellation till ordföranden i en nämnd eller fullmäktigeberedning. En interpellation får även ställas till gruppledaren/främste oppositionspolitikern i styrelsen eller varje nämnd." - Strängnäs kommuns fullmäktiges arbetsordning

Presidiet beslutade...

"Interpellationer och frågor
51 § Fullmäktige beslutar utan föregående överläggning om en interpellation får ställas.- Kommunallagen

"Ärenden och handlingar till sammanträden
10 § Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordföranden när fullmäktige ska behandla ett ärende, om inte annat följer av lag"- Strängnäs fullmäktiges arbetsordning (min markering)

"Hur ärendena avgörs
45 § Ordföranden skall vägra att lägga fram ett förslag till beslut, om ordföranden anser att förslaget innebär att ett nytt ärende väcks. Ordföranden får vägra att lägga fram ett förslag till beslut, om ordföranden anser att förslaget skulle leda till ett beslut som strider mot lag eller annan författning. Fullmäktige får dock besluta att förslaget ändå skall läggas fram." - Kommunallagen, 5 kap
Så det som blir kvar är att ställa lite enkla frågor till KF ordförande.


  1. Har jag förstått rätt att presidiet anser sig ha mandat att avgöra om interpellationer får framställas. På vilket mandat från arbetsordning eller kommunallag sker det?
  2. Vad är syftet med att fråga fullmäktige om interpellationer får framställas om presidiet redan tagit bort de som man inte anser får framställas och KF på något sätt delegerat den beslutsrätten till presidiet?
  3. Gäller svaren på frågorna även för hanteringen av motioner?
...och begära ut protokollet från senaste presidiemöte, som då borde innehålla "fullmäktiges" beslut.


"60 § I protokollet skall anges vilka interpellationer och frågor som har ställts och vilka interpellationer och frågor som har besvarats." - Kommunallagen, 5 kap

Flest träffar senaste månaden

Populära inlägg